Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING
Dit is een privacyverklaring van vvSDV, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341252. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) Lid wordt
1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende gegevens:
(a) Naam, adres,woonplaats
(b) Telefoonnummer, emailadres
(c) Leeftijd, geslacht
(d) Lidmaatschapsnummer
1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om :
(a) Het lidmaatschap te effectueren
(b) Nieuwsbrieven te verzenden
(c) U te informeren
(d) De website optimaliseren
2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met secretaris@vvsdv.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door vvSDV.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen.
4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) De nationale bond (KNVB)
(b) Gelieerde organisaties
(c) Club Collect
Deze derden gebruiken de gegevens voor: Het spelen van competitie wedstrijden, het innen van de contributie, promotie doelen voor onze vereniging
4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar
aantekent (zie onder 2).
5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de
verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen